Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Groep 3-4

Welkom in groep 3-4

Welkom in Groep 3-4 van Basisschool de Kameleon!

Organisatie van de Combinatieklas Uw kind zit in een combinatieklas met kinderen in groep 3 en groep 4. De lessen zijn zo georganiseerd dat beide groepen de nodige aandacht en lesstof krijgen:

Methodes Groep 3

 • Lijn 3 (leesonderwijs): Kinderen leren letters en lezen woorden.
 • Getal en Ruimte Jr.  (rekenen): Tellen, getalbegrip, splitsen van getallen, plus- en minsommen met rekenrek.
 • Klinkers (schrijven): Blokschrift leren, schrijven van cijfers.
 • Vreedzame School (omgangsregels)

Bij het taal-/leesonderwijs is in groep 3 de aandacht vooral gericht op taal en het accent ligt vooral op leren lezen. De methode die wij gebruiken is Lijn 3. Lijn 3 is een complete methode met onderwijsaanbod voor lezen, spelling, woordenschat, mondelinge communicatie, begrijpend lezen, leesbevordering, stellen en wereldoriëntatie. De mondelinge en de schriftelijke taalontwikkeling wordt op systematische wijze gestimuleerd. Vanuit de mondelinge taalontwikkeling ligt de nadruk op de uitbouw van communicatieve vaardigheden, de bevordering van boekoriëntatie en verhaalbegrip, en de vergroting van de woordenschat. Bij de schriftelijke taalontwikkeling staat het leren lezen en spellen van eenvoudige woordstructuren centraal. Ons onderwijs is erop gericht de leeshandeling te automatiseren zodat de kinderen steeds beter eenvoudige teksten kunnen lezen. Aan de hand van verhalen, wandkaarten, letterfilmpjes en het klankenbord worden de letters aangeboden. Deze wandkaarten hangen voor 2 thema's zichtbaar in de klas. Ook het klankenbord heeft een centrale plek zodat de kinderen met de letterkaartjes kunnen oefenen. We starten vanuit een klassikale instructie, daarna gaan de kinderen zelfstandig aan de slag en vindt er verlengde instructie plaats voor de kinderen die dat nodig hebben. De methode biedt differentiatie mogelijkheden. Kinderen die bij de start van groep 3 lezen op midden 3 niveau, werken met de 3 sterren leerlijn.

De kinderen krijgen naast de leeslessen ook spelling vanuit Lijn 3. Ze leren woorden te hakken. In de tweede helft van groep 3 worden de spellingslessen vanuit de methode Staal aangeboden. Lijn 3 biedt een soepele overgang naar Staal. Staal is de spellingsmethode van groep 4 t/m 8. De spellinglessen staan dagelijks op het programma. Iedere les wordt gestart met een dictee waarna de diverse reeds behandelde en nieuwe categorieën doorgenomen worden. De kinderen lezen leesletters en schrijven met potlood schrijfletters vanuit de methode Klinkers. Wanneer de kinderen vanuit Lijn 3 een letter aangeboden hebben gekregen, dan krijgen de kinderen ook de losse schrijfletter vanuit Klinkers aangeleerd. Tijdens de schrijflessen wordt er gelet op de juiste pengreep (duim en wijsvinger op het potlood, de middelvinger achter het potlood), schrijfhouding en schriftligging. In het tweede halfjaar het leren de kinderen de letters aan elkaar te schrijven.

Wij werken in ons rekenonderwijs met de rekenmethode Getal en Ruimte Junior. Dit is een realistische rekenmethode waarmee kinderen leren rekenen op basis van begrip. De kinderen zijn veel actiever met rekenen bezig en zodoende leren ze alles te ontdekken en te ervaren op het gebied van rekenen. Onderwerpen in het rekenboek sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. De kinderen oefenen met rekenbewerkingen die passen bij hun leeftijd en hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld: knikkers verdelen in groepjes, stoeptegels op het plein tellen.

Om in groep 3 te kunnen werken met Getal en Ruimte Junior moeten kinderen de volgende vaardigheden bezitten: - getallen tot en met 10 kunnen herkennen. - kunnen tellen tot en met 20 - begrippen als meer, minder, evenveel, voor, achter, links en rechts, kennen

Wat staat bij het rekenen centraal in groep 3: - Tellen van hoeveelheden - Plaats van getal in getallenrij. Eerst tot 20 later tot 100 - Tellen met sprongen; 2, 5, 10 - Inzicht krijgen in opbouw van getallen: 13=10+3 - Splitsen: 8=4+4, 9=5+4 - Sommen erbij en eraf tot 20 - Klokkijken: hele en halve uren, kwartieren - Euro's

 

Methodes Groep 4

 • Getal en Ruimte Jr. (rekenen): Tafels, plus- en minsommen, rekenen met geld, klokkijken.
 • Staal 2 (taal en spelling): Zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, werkwoord, spelling van woorden.
 • Atlantis (Begrijpend lezen)
 • Klinkers (schrijven): Hoofdletters schrijven.
 • Vreedzame School (omgangsregels)

In groep 4 worden taal, lezen en schrijven meer van elkaar gescheiden als 'aparte' vakken. Er wordt verder gewerkt aan de leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder, waardoor de kinderen leuke verhalen kunnen lezen. We gaan leeskilometers maken. Begrijpend lezen krijgt een belangrijke rol.

Spelling wordt steeds belangrijker. We behandelen 12 spellingsregels.

Bij Rekenen gaat het vooral om het aanleren van de tafels. Dit wordt de belangrijkste rekenklus. Er wordt begonnen met inzicht kweken van wat tafelsommen eigenlijk zijn. Als het zover is, worden de tafels geautomatiseerd.

Wereldoriëntatie in groep 4 blijft nog dicht bij het kind. De onderwerpen die behandeld worden zijn vaak een verdieping van de taal methode of wat er op dat moment speelt in de groep.
Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema's over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema's krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 4 focust zich op ontdekken van de eigen mogelijkheden, kenmerken, wensen, gevoelens en beperkingen. Ook het inleven in gevoelens, wensen en opvattingen van anderen komen aan bod.

 

Vreedzame School  In beide groepen werken we met de Vreedzame School om goed met elkaar om te gaan en gewenst gedrag te stimuleren. Kinderen leren dit aan de hand van de verschillende 'petten':

huis oefenen:

 • Groep 3: Thuis lezen helpt enorm, dagelijks samen lezen verhoogt het leesniveau.
 • Groep 4: Tafels worden op school geleerd, thuis oefenen helpt om deze te onderhouden.

Groep 3-4

 
 maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag                        
                                  

  Juf Leontine                                   
 
 1 dag per twee weken Invalleerkracht

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66