De Kameleon daagt je uit om te ontwikkelen.

Welkom in groep 3.

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor kinderen een spannende en uitdagende fase. Van ruimte krijgen om te spelen, bewegen, ontdekken en ervaren komt het accent meer te liggen op het werken dan op het spelen. De kinderen krijgen vanaf nu les in bepaalde vakken zoals rekenen, lezen en schrijven. Tijdens het aanbieden van deze vakken worden afwisselende coöperatieve werkvormen aangeboden.

Bij het taal-/leesonderwijs is in groep 3 de aandacht vooral gericht op taal en het accent ligt vooral op leren lezen. De methode die wij gebruiken is Veilig Leren Lezen, waarbij we vanuit een geïntegreerd onderwijsaanbod zowel de mondelinge als de schriftelijke taalontwikkeling op systematische wijze stimuleren. Vanuit de mondelinge taalontwikkeling ligt de nadruk op de uitbouw van communicatieve vaardigheden, de bevordering van boekoriëntatie en verhaalbegrip, en de vergroting van de woordenschat. Bij de schriftelijke taalontwikkeling staat het leren lezen en spellen van eenvoudige woordstructuren centraal. Ons onderwijs is erop gericht de leeshandeling te automatiseren zodat de kinderen steeds beter eenvoudige teksten kunnen lezen.

Aan de hand van verhalen en ankerwoorden worden de letters aangeboden. Deze ankerwoorden hangen zichtbaar in de klas zodat u kunt zien wat de kinderen geleerd hebben.
We starten vanuit een klassikale instructie, daarna gaan de kinderen zelfstandig aan de slag en vindt er verlengde instructie plaats voor de kinderen die dat nodig hebben.
Kinderen die al meer aankunnen werken met het Zon materiaal.

Wanneer alle letters zijn aangeboden wordt het vak spelling (ongeveer in januari) van de methode Staal aangeboden. De spellinglessen staan dagelijks op het programma. Iedere les wordt gestart met een dictee waarna de diverse reeds behandelde en nieuwe categorieën doorgenomen worden.

De kinderen lezen leesletters en schrijven met potlood schrijfletters (methodeschrift van de methode "Schrijven in de basisschool). In groep 3 beginnen we met voorbereidende schrijfoefeningen om de fijne motoriek te trainen. Hierbij wordt gelet op de juiste pengreep (duim en wijsvinger op het potlood, de middelvinger achter het potlood), schrijfhouding en schriftligging. Na de herfstvakantie starten we met de losse schrijfletters en in het laatste halfjaar leren de kinderen de letters aan elkaar te schrijven.

Wij werken in ons rekenonderwijs met de rekenmethode Rekenrijk. Dit is een realistische rekenmethode waarmee kinderen leren rekenen op basis van begrip. De kinderen zijn veel actiever met rekenen bezig en zodoende leren ze alles te ontdekken en te ervaren op het gebied van rekenen. Onderwerpen in het rekenboek sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. De kinderen oefenen met rekenbewerkingen die passen bij hun leeftijd en hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld: knikkers verdelen in groepjes, stoeptegels op het plein tellen.

Om in groep 3 te kunnen werken met Rekenrijk moeten kinderen de volgende vaardigheden bezitten:
- getallen tot en met 10 kunnen herkennen.
- kunnen tellen tot en met 20
- begrippen als meer, minder, evenveel, voor, achter, links en rechts, kennen

Wat staat bij het rekenen centraal in groep 3:
- Tellen van hoeveelheden
- Plaats van getal in getallenrij. Eerst tot 20 later tot 100
- Tellen met sprongen; 2, 5, 10
- Inzicht krijgen in opbouw van getallen: 13=10+3
- Splitsen: 8=4+4, 9=5+4
- Sommen erbij en eraf tot 20
- Klokkijken: hele en halve uren, kwartieren
- Euro's

Naast al deze vakken wordt er ook aandacht besteed aan Engels, burgerschapsvorming, catechese, bewegingsonderwijs, muziek, beeldende vorming en drama. Daarnaast hebben we ook talentenatelier- en techniekweken.


Groep 3

 maandag, dinsdag,  vrijdag    
 
 Natascha Zwiers                                               

 woensdag, donderdag        
 
 Maartje Faas
 


 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66